ใบสมัครงาน ตำแหน่ง พนักงานการเงิน (ปฏิบัติงานที่ สนง.ใหญ่ ถ.สุรวงศ์)


ประวัติข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
สถานภาพสมรส
สัญชาติ
ศาสนา
วัน/เดือน/ปีเกิด
 -    -  
อายุ
 ปี
   
ส่วนสูง
 ซ.ม.
น้ำหนัก
  ก.ก.
 
สถานภาพทางทหาร
ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน
ที่อยู่ปัจจุบัน
E-Mail
  
 
โทรศัพท์
 
โทรศัพท์มือถือ
ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร
 
ตำแหน่งงานที่สนใจ
พนักงานการเงิน (ปฏิบัติงานที่ สนง.ใหญ่ ถ.สุรวงศ์)
 
เงินเดือนที่ต้องการ
   บาท
1.การศึกษาสูงสุด
 
ระดับการศึกษา
 
ชื่อสถานศึกษา
 
วุฒิการศึกษา
 
สาขาวิชา
 
เกรดเฉลี่ย (GPA)
2. การศึกษาก่อนหน้า
 
ระดับการศึกษา
 
ชื่อสถานศึกษา
 
วุฒิการศึกษา
 
สาขาวิชา
 
เกรดเฉลี่ย (GPA)
ประสบการทำงาน
 
ประสบการทำงาน
 ปี
1.ประสบการทำงาน
 
เริ่มจาก
- ถึง
 
บริษัท
 
ที่อยู่บริษัท
 
ตำแหน่ง
 
เงินเดือน
 บาท
 
ลักษณะงานที่ทำ
2.ประสบการณ์ทำงาน
 
เริ่มจาก
- ถึง
 
บริษัท
 
ที่อยู่บริษัท
 
ตำแหน่ง
 
เงินเดือน
 บาท
 
ลักษณะงานที่ทำ
 
ประวัติการฝึกอบรม
 
1.ประวัติการฝึกอบรม
 
เริ่มจาก
- ถึง
 
สถาบันการศึกษา
 
หลักสูตร
2.ประวัติการฝึกอบรม
 
เริ่มจาก
- ถึง
 
สถาบันการศึกษา
 
หลักสูตร
ความสามารถพิเศษ
 
ภาษา
ทักษะการพูด
ทักษะการอ่าน
ทักษะการเขียน
ไทย
อังกฤษ
ความสารถพิเศษอื่นๆ
 
พิมพ์ดีดไทย
คำ / นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ
คำ / นาที
อุปกรณ์สำนักงาน
โปรแกรม
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 
โครงการ / ผลงาน
บุคคลอ้างอิง
รูปถถ่าย
ขนาดไม่เกิน 150 Pixel รูปถ่ายที่แนบมานั้นควรเป็นรูปหน้าตรงไม่สวมแว่นและหมวก ถ่ายไม่เกิน6 เดือน
*** กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง ***
 


 
281/1 Surawong Road. Bangrak Bangkok 10500 Tel.02-634-7575 Fax.02-2376514
© Copyright2008 Tanawat Industrial Co.,Ltd By Webmaster