ใบสมัครงาน ตำแหน่ง ������������������������������������������


ประวัติข้อมูลส่วนตัว
ชื่อ
นามสกุล
เพศ
สถานภาพสมรส
สัญชาติ
ศาสนา
วัน/เดือน/ปีเกิด
 -    -  
อายุ
 ปี
   
ส่วนสูง
 ซ.ม.
น้ำหนัก
  ก.ก.
 
สถานภาพทางทหาร
ข้อมูลที่อยู่ปัจจุบัน
ที่อยู่ปัจจุบัน
E-Mail
  
 
โทรศัพท์
 
โทรศัพท์มือถือ
ตำแหน่งงานที่สนใจสมัคร
 
ตำแหน่งงานที่สนใจ
������������������������������������������
 
เงินเดือนที่ต้องการ
   บาท
1.การศึกษาสูงสุด
 
ระดับการศึกษา
 
ชื่อสถานศึกษา
 
วุฒิการศึกษา
 
สาขาวิชา
 
เกรดเฉลี่ย (GPA)
2. การศึกษาก่อนหน้า
 
ระดับการศึกษา
 
ชื่อสถานศึกษา
 
วุฒิการศึกษา
 
สาขาวิชา
 
เกรดเฉลี่ย (GPA)
ประสบการทำงาน
 
ประสบการทำงาน
 ปี
1.ประสบการทำงาน
 
เริ่มจาก
- ถึง
 
บริษัท
 
ที่อยู่บริษัท
 
ตำแหน่ง
 
เงินเดือน
 บาท
 
ลักษณะงานที่ทำ
2.ประสบการณ์ทำงาน
 
เริ่มจาก
- ถึง
 
บริษัท
 
ที่อยู่บริษัท
 
ตำแหน่ง
 
เงินเดือน
 บาท
 
ลักษณะงานที่ทำ
 
ประวัติการฝึกอบรม
 
1.ประวัติการฝึกอบรม
 
เริ่มจาก
- ถึง
 
สถาบันการศึกษา
 
หลักสูตร
2.ประวัติการฝึกอบรม
 
เริ่มจาก
- ถึง
 
สถาบันการศึกษา
 
หลักสูตร
ความสามารถพิเศษ
 
ภาษา
ทักษะการพูด
ทักษะการอ่าน
ทักษะการเขียน
ไทย
อังกฤษ
ความสารถพิเศษอื่นๆ
 
พิมพ์ดีดไทย
คำ / นาที
พิมพ์ดีดอังกฤษ
คำ / นาที
อุปกรณ์สำนักงาน
โปรแกรม
โครงการ / ผลงาน / เกียรติประวัติ / บุคคลอ้างอิง
 
โครงการ / ผลงาน
บุคคลอ้างอิง
รูปถถ่าย
ขนาดไม่เกิน 150 Pixel รูปถ่ายที่แนบมานั้นควรเป็นรูปหน้าตรงไม่สวมแว่นและหมวก ถ่ายไม่เกิน6 เดือน
*** กรุณากรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มให้ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง ***
 


 
281/1 Surawong Road. Bangrak Bangkok 10500 Tel.02-634-7575 Fax.02-2376514
© Copyright2008 Tanawat Industrial Co.,Ltd By Webmaster